Элкарт Алтын

Бул карта бөлүштүрүлбөгөн металлды (ММЭ) алтын, күмүш же платина түрүндө конвертациялоо аркылуу кардарларга аманаттарын улуттук валютада накталай алууга мүмкүнчүлүк берет.