ЕАӨБ - Лизинг "ЕврАзия Өнүктүрүү Банкы"

Лизингдин багытталышы 
  1. Лизинг боюнча – айыл чарба продукциясынын өндүрүшүндө алектенген жана айыл чарбада зарыл болгон механизациялык кызматтарды көрсөткөн айыл чарба өндүрүүчүлөрүнө, фермерлерге жана юридикалык жактарга, айыл чарба техникасы/ жабдуулар боюнча лизинг операцияларын Банк тарабынан финансылоо.
  2. Кредиттер  боюнча – айыл чарба техникасын/ жабдууларды тейлөө боюнча инфраструктуранын объектилерин түзүүсүн жана/ же өнүктүрүүсүн финансылоо.
Валюта

- сом

Мөөнөтү

- 7 жылга чейин

Пайыздык чен

 - жылдык 9 (тогуз) пайыз.

Пайыздарды кошуп эсептөө, өздүк салымды кемиткенден кийин алдын ала төлөмдүн/ аванстык төлөмдүн суммасына  лизинг предметинин Сатуучусуна/ Камсыздоочусуна алдын ала төлөмдү/ аванстык төлөмдү которгон күндөн башталат жана Тараптар жылдык 5% өлчөмүндөгү чен боюнча кабыл алуу өткөрүү актысына кол койгон күнгө чейин эсептелет, ал эми  Тараптар Мүлктүн/ Лизинг предметинин кабыл алуу өткөрүү актысына кол койгондон кийин – 9% өлчөмүндөгү чен боюнча лизинг карыздын бардык суммасына кошуп эсептелет жана лизинг карыздын бардык суммасы толук төлөнгөн күнгө аяктайт.

Долбоор боюнча

өздүк салымы

1. Лизинг боюнча:

Лизинг алуучу өздүк салымын акчалай төлөшү керек жана ал, башка түз чыгымдарды эсепке албай, лизинг предметинин наркынан 20%дан кем эмес болушу керек. Төлөнгөн өздүк салымы кийинкиде лизинг боюнча биринчи төлөм катары колдонулат.

Лизинг алуучу түз чыгымдарды (салыктар, алымдар ж.б.) төлөө үчүн акча каражаттарын жана камсыздандыруу төгүмдөрдүн суммасын, өздүк  салымынан бөлөк төлөп берүүгө милдеттүү.
Камсыздоо

1. Лизинг боюнча:

Лизинг предметинин наркынын 20% өлчөмүндө өздүк салым салынган шартта, лизинг предметинин өзү гарантия катары кызмат кылат;

Өздүк салым жетишсиз жана/же жок болгон шартта каржылоо «Лизинг-кредит» продукту боюнча ишке ашырылат.

2. Кредит боюнча:

Банктын Күрөө саясатына ылайык:

- минималдуу камсыздоо суммасынын кеминде 80% түзгөн кыймылсыз мүлк;

- минималдуу камсыздоо суммасынын кеминде 20% түзгөн кыймылдуу мүлк;

Төлөө  графиги

Пайыздар боюнча – квартал сайын;

Негизги карыз боюнча – карыз алуучунун бизнесинин акча агымдарына ылайык, бирок бир жылда 2 жолудан кем эмес.

Жеңилдик каралган мезгил аралыгы

Пайыздар боюнча – 3 айга чейин.

Негизги сумма боюнча – 9 айга чейин.

Өзгөчө шарттар

- лизинг предметин тариздөөдө ар кандай жыйымдар, кызматтардын наркы, салык төлөмдөр жана алымдар лизинг алуучу тарабынан төлөнөт;

- лизинг алуучу лизинг предметинин сакталышы жана талаптагыдай колдонуусу үчүн жоопкерчилик тартат;

- лизинг алуучу жыл сайын өздүк каражаттарынын эсебинен техниканын техникалык абалынын кароосун өтүүгө милдеттүү;

- лизинг предмети, мүмкүн болгон бардык зыяндардан, анын ичинде жок болуу, жоготуу, уурдатуу, бузулуу, мөөнөтүнөн мурда жешилүү тобокелдиктери менен байланышкан зыяндардын бардык түрлөрүнөн кардар тарабынан камсыздандырылышы зарыл. Камсыздандырган учурда, лизинг алуучу, Банк кызматташкан камсыздандыруучу компаниясынын тандоосун өз эрки боюнча жүргүзөт. Кыймылсыз мүлк же өтүмдүү күрөө* түрүндөгү кошумча күрөө жок болгон учурда, лизинг предмети, мүмкүн болгон бардык зыяндардан, анын ичинде жок болуу, жоготуу, уурдатуу, бузулуу, мөөнөтүнөн мурда жешилүү тобокелдиктери менен байланышкан зыяндардын бардык түрлөрүнөн лизинг алуучу тарабынан камсыздандырылышы зарыл. Кыймылсыз мүлк же өтүмдүү күрөө* түрүндөгү кошумча күрөө берилген учурда, лизинг предметинин камсыздандыруусу милдеттүү эмес.

*өтүмдүү күрөө – (Банкта өзүнчө депозиттик эсебиндеги каражаттар; Мамлекеттик казына векселдери (мындан ары - МКВ); - жер (кыймылсыз мүлктү куруу үчүн менчикте болгон)

* Натыйжалуу пайыздык чен: Улуттук валюта - 9 % дан