Лизинг - Кредит

Кредиттин багытталышы

- Колдонуудагы лизинг продукттары боюнча лизинг алуучулардын өздүк салымынын бир бөлүгүн каржылоо;

- Бардык лизингдик продукттар боюнча камсыздандыруучу  сый акы суммасын каржылоо

Каржылоо суммасы

- каржылоо суммасы өздүк салымдын минималдуу суммасынан ашпоого тийиш  (“ЕАБР-ЕврАзЭС” продукту боюнча лизинг алуучулар үчүн лизинг предметинин наркынан 20%).

- каржылоо суммасы башка лизинг продукттары боюнча лизинг предметинин наркынан  өздүк  салымдын 10%ына чейин.

Кредиттин валютасы

- Сом

Кредиттин  мөөнөтү

- 3 жылга чейин.

Пайыздык чен

- айыл чарба багытындагы лизинг предмети үчүн сом менен жылдык 16 (он алты) пайыз;

- башка лизинг предметтери үчүн сом менен жылдык 20 (жыйырма)пайыз.

Кредит  боюнча камсыздоо

Банктын Күрөө саясатынын талаптарына ылайык:

- минималдуу камсыздоо суммасынын кеминде 80% түзгөн кыймылсыз мүлк;

- минималдуу камсыздоо суммасынын 20%нан ашпаган кыймылдуу мүлк
Кредитти төлөө графиги

Пайыздар боюнча – чейрек сайын сайын;

Негизги карыз боюнча – карыз алуучунун бизнесинин акча агымына жараша, бирок жылына кеминде 2 жолу;
Жеңилдетилген мезгил

Пайыздар жана негизги карыз боюнча – 3 айга чейин.

Өзгөчө шарттар

Лизинг АКШнын долларында сунушталган учурда, Финансылык ижара келишимине кол коюлган күнгө карата сом менен каржыланган өздүк салым АКШ долларына айландырылат.

* Натыйжалуу пайыздык чен: Улуттук валюта - 16,94% дан 

Рассчитайте стоимость лизинга
Расчет носит информационный характер и не является публичной офертой.
Сумма собственного вклада
Сумма лизинга
Ежемесячный платеж
или Ежеквартальный платеж