POS терминалга отунмо

Тамгаларды,сызыкчаларды, чекиттерди, кашааларды жана үтүрдү гана колдонгула
Тамгаларды, сандарды, сызыкчаларды жана чекиттерди гана колдонгула
Тамгаларды, сандарды, сызыкчаларды жана чекиттерди гана колдонгула
Тамгаларды,сызыкчаларды жана чекиттерди гана колдонгула
Сандарды гана колдонгула
Тамгаларды,сызыкчаларды, чекиттерди жана үтүрдү гана колдонгула